Bikol Songs by Rodolfo Dato

Bikol Paper No. 43, Bikol Songs by Rodolfo Dato was compiled and translated in October 1922

Bikol Songs by Rodolfo Dato
Bikol Songs by Rodolfo Dato

Cadtong Sarong Aga

Cadtong sarong aga sa bulan nin Mayo
Aco nag pa duman buquid na harayo,
Si doros may dara nin hamot na hamio
Nin si magna burac na sa guilid tobo.

Aco naca pili cadtong sarong burac,
Habo kong goroon ta dai pa bucad,
Nagsabong sa boot na aco nag halat,
Boot na toninong na daima langcag.

Sacong hinihiling sa aga sa hapon
Idtong sa gabos na burac ma gayon;
Sa sacuyang isip puso nag pa sabong
Maghalat bumucad dangan gogonoon.

Pag duman sa naman cadtong sarong aga
Si burac mayo na sa saiyang sanga,
Sa poon nin tanom sacuyang na quita
Ma hamot na burac gnonian ay loyos na.

Tolos na na nag piot sacuyang daghan
Huli can na mate na labing lipongao,
Ano ta sa hare burac na sa inutan
Hamot na pinili digdi sa quinaban

Cundiman

Manga inagrangay simong sinumpaan
Si mga pagnaco simong sinumpaan,
Dios iyong testigo cayan calagnitan
Pagnacong ma moot sagcod na may buhay.

Ano dao sa huli na naguin motivo
Ta dai nin sala aco sa saimo
Ta minsan na pait sa isip boot co
Nag cucuyog lamang lambang simong gusto.

Caya an haga co neneng sa saimo
Cun aco may sala patauaron aco,
Ta ica ay siring man pina patauad co,
Nag tios man ica, mag tios man aco.

Cundiman

Di man co na siring na aco ma motan
Ta di ma sisigo ining sacong buhay
anong maguinibo ta iyan natural
Na aco hababa ta ica alangcao.

Mabuhay, magadan ano man ma abtan,
Ano man mangyari sa samuyang buhay,
Ica neneng ica sacong dodolosan
Ta ica an ragna sacong ca saquitan.

Rodolfo Dato
Rodolfo Dato

Rodolfo Dato (April 17, 1899 - October 11, 1955) was a Filipino lawyer, editor and educator from Baao, Camarines Sur. His book "Filipino Poetry", published in 1924, is one of the first anthologies of Filipino poets from 1911 to 1924. The book is regarded as the first published work to acknowledge the Filipino talents in English poetry writing in just about 20 years after the American occupation of the Philippines. He became the first Dean of Liberal Arts at the University of Nueva Caceres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Diri ngani kiton!!