BIKOL SONGS — MGA KANTANG BIKOLNON

Our bikol songs form a substantial part of any legacy that we would be proud to call our bikol cultural heritage. We have thousands of them, many as old as four generations ago, if not older.

They have a dual cultural value — as literature, and as music. All songs that we have published in this column, and which we shall continue to publish, if there is a demand , we can sing from memory, or if not, we know of someone who can.

Unfortunately, our life is not a stone, and as each year passes, our resource persons, both for the lyrics and the music, may not be always available for recording purposes.

— Luis G. Dato
Cantahon sa Bikol

Table of Contents

Layog Na Daw Pano

Layog na daw Pano
Panong abalorio
Dian ka tomogpa
Tongod sa convent.
Dai ka padakop
Kan magna muchacho
Iyo mong padapkon
Si Padre Severino.

Layog na daw pano
Panong binordahan
Dian ka tomogpa
Tongod nin simbahan.

Dai ka padakop
Kan mga sacristan
Iyo mong padapkon
Si Padre Juan.

Ako Baga Ikos

Ako baga ikos
Tukaw ako gilid
Di man ako saraw
Pokpok ako sigid
Talon ako sirong
Dungab ako orig
Panic ako kalap
Tikrag ako tubig.
Ako Baga Ayam

Ako baga ayam

Kilkil ako tulang
Di man ako ano
Taga ako sundang.
Ako baga insik
Kakan ako lugaw
Sira ako tausi
Atot ako golpe.

Saro, Dua, Tolo

Saro, dua , tolo,
Uya na man ako,
Apat, lima, anom,
Firmeng sa giromdom
Pito, walo, siam,
Uya ka sa daghan,
Sampolo, kagsaro,
Uya ka sa puso.

Halangkaw Na Daga

Halangkaw na daga,
O hababang lagnit,
Aldaw na malipot,
Bulan na mainmit,
Sira na naglayog,
Gamgam na nagrorip,
Malomoy na gapo.
Ngonian na panahon
Suwi an langit
Kun nagooran
Iyong nagsalihid
An labing liwanag
Banaag nin langit.

Hale Ako sa Legazpi

Hale ako sa Legazpi
Dagos ako sa Polangui
Duman ako pakaisi,
Nina de mi Corazon,
Duman ako pakaisi
Precio nin magna babae.
Mamisoson si daraga,
Manalapion si dona
Alagad si magurang na
Ni marabilis dai pa

Ako An Lalaki

Ako an lalaki
Labi ka pusoan
Minsan an talapang
Dai natatakotan
Iguang magkiniskinis
Sa gilid nin dalan
Minalokso ako
Golpe an dalagan.

Ako an lalaki
Sa kawayan tobo
Dating namamari
Sa kamoteng loto
Aki pa man ako
Na makisomaro
Kumakan nin bahaw
Dai napapaso.

Awit Nin Parasapna

May guitarra akong langka
Dara ko sa pagsapana
Kun aboton akong tongka
Togtogon kong pungapunga.

May guitarra akong ogog
Dara ko paglabog
Kun aboton akong linog
Togtogon kong kilogkilog.

Hale Ako sa Camalig

Hale ako sa Camalig
Namakal ako nin banig
Dai ako nakadakit
Hararomon baha si tubig.

Duman ako nakapunta
Sa harongharong sa oma
Igua duman sarong daraga
An ngaran Avelina.

Kaso olayan ko sa hilom
Ni sia ko ay aagomon,
Habo daa ta kuyapon
Tolos huminanap ko nin ibobolong
Habo daa ta mahaldaton.

Kan Lunes Na Pagkaaga
( Fishing Song)

Kan lunes na pagkaaga
Naggayak akong maglaya,
Banwit, pokot sakong dara
Ta maninirang talaga.

Pagrani sa baybay
Pokot samong ilinaylay,
Dangan an kariribokan
Kan sirang kabalakidan.

Kalasakas, tambolero
Tabadios man, guitarrero
Iyong principal na gayo
An sira na tabangongo.
An sira man na barika
Iyong ginibonglavandera
Ta sinda kun nagkukula
Lulutaban nin otava.

An sira man na balaw
Maraot an kaugalean
Ta sinda kun pagkakakan
Maansap na baga sepal.

An kalayo an infierno
An koron an purgatorio
Sa tulak iyo an limbo
An orig iyo an portero.

Kahoy Na Agohoy

Anong makukua
Sa sako somirong,
Kahoy na agohoy
Saradit an dahon?
Kun nagiisip ka
Sumandig sa poon
Si ambon si lipot
Simo titioson.

Ano ta ako mo
An simong pininta?
Ako akong pobre
Asin alagnan pa
Alagnan na gayo
An sakong hechura
Ako aking pobre
Asin ta dukha pa.

Marhay pa kaidto
Sako nagsabi ka
Marhay pa kaidto
Puso ko abre pa
Alagad ta ngonian dispensara
Ta igua na ako,
Hanap nan in iba.

NUNCA

Nunca sa buhay ko
Nagtios sa mundo
Bakong arog ngonian
Na tinitios ko
Huling basang sana
Si pagkamoot ko
Dai mo man palan
Ako sa boot mo.
Antes mo man kutang
Hinaman an cruel
Na manga pasakit
Nagnalagkalag ka
Kun baga may langit
Sa saimong pagtorog
Kun anong maaabtan
Maoogma ka pa gayod
Kun ako magadan.
Romdoma romdoma
Ika an dahelan
Kaining sakong sakit
Haros aldaw banggi
Firme an pagtangis.

NAGDUDUSA

Nagdudusa an puso ko
Lilingya man nin herak mo
Dai ako nagpepensar
Na ako mo pabayaan
Sa kinaban.
Ay,ay,ay,ay, pobreng buhay
Haen ka na ngonian
Na sakong kadamaydamay
Daing iba ika sana
An maranga kan puso kong
Nagdudusa.

NAGTITIOS

Nagtitios an puso ko
Nagtatangis huli simo
Carceladong pagkamoot
Nadatngan ko.
Luhayluhay man neneng ko
An pagapi sa buhay ko
Banggi aldaw pagkamoot
Gabos simo.
Ogma mo man akong padusaan
Na nagtios sa kinaban
Anong pait na dejaran
Kan daragang namomotan
Mas marhay pa
Mapara sa kinaban.

Marhay pang magadan
Nganing malingawan
Di sana magtios
Nin labing lipongaw
Huling makolog man
Sa puso ko mo daghan
Na mahiling ta ka
Sa poder nin iba.

ROMERONG MACETAS

Ining pagdigdi ko
Bilang pagvisita
Kan sakong macetas
Kun baga buhay pa
Ta orog pang
Si sakong noticia
An sakong macetas
May kagmacetas na.
Romerong macetas
Kun may pagromdom ka
Dai ka maghanap
Ibang macetera
Iyo mong hanapon idtong
Naenot na
Nagtao nin sakit
Labing penitencia
Ta minsan ilaog
Sa kaban na batbat
Asin pa ibontog
Sa hararom na dagat
Pirit ka laladopon
Kan sakuyang hawak
Ta iyo an signos
Nin manga planetas.

CISNE KONG PADANGAT

Cisne kong padangat
Na orog kagayon
Puso buminihag
Haloy nang panahon
Sa gabos na horas
Ika an giromdom
An bilog kong isip
Simo natitipon.
Paghorophoropa pensara
Nin marhay
Doni an daghan mo kun baga
Sa saimong boot maano man
Antones sin duda
Mataram ka kaiyan
Sa sadiring boot basta ya
Por dios basta ya de penar.

Iyo Palan Ini

Iyo palan ini
An sakong maaabot
Gibo kong marhay
Balsan mo nin maraot
Maninigo baga halimbawa
Sa rogaring mong boot
Magdamay sa sakit
Saka ngonian magtitios.

Kun an mismong gamgam
Na kulang nin pagisip
Sa siring na gibo
Sinda man nagtatangis
Kita pa daw ining sinangkap
Nin puso an di tumangis
Nin sangribong luha
Ta sinda man naghahadit.

Pobre ay de mi tadaw baya
Neneng Dios ta pasinggon
Labign pait labing hapdos
Pag sipisipon
Di ako kaidto ako simo
Paorog sag abos na oripon
Haen na daw ngonian
Balik liwat
Ako mo amponon.

Poon Kadtong Tiempo

Poon kadtong tiempo
Na pagkakita ta
Ribok an isip ko
Reo an kasama
Dai nahuhusay
Sentidos potencias
Huli kan sakit
Sakong dinadara.
Marahay pa neneng
Dai ka namondag
Digdi sa mundo
Sako napahayag
Dai pa man kuta
Puso ko nabihag
Kan saimong lauog
Pano nin liwanag.

Marahay pa neneng
An bihag nin moros
Bitis asin kamot
Iyo sanang gapos
Alagad man neneng
An bihag nin boot
Sa aldaw sa banggi
Dai nin pagtorog.

Himatea Baya

Himatea baya ay neneng
Kan saimong mata hilinga
Ining nagtitios, tios sanang tios
Dae nin pag ontok, kun anong dahilan.

Por Dios baya neneng masde
Kan saimong boot pensara
An siring sa sako daeng
Nanunundan kundi pagkamoot.

Pensarang marhay sa simong pagtorog
Kun anong madatngan tawong namomoot
Na odok sa boot na sa puso gikan.

Ta minsan pa gayod ako ipagadan
Bilog kong pang hawak ipacuartezar mo
Sin poder remediar ay neneng
Ta ika mawot ko.

Ranga Nin Puso

Ranga sa pusong nagtitios
Burak na sangkap nin hamot
Uya an buhay ko simo dolot
Lilingya nin pagkaherak
Pusong namomoot.

Bitoon kang masoriaw
Sa diklom nin kabanggihan
Magdalita kang tingrawan
Puso kong nadidikloman.

Kun dai kang pagkaherak
Na ako mo pabayaan
Puso kong simo bihag
Ay mapapatimasang.

Hababang Suerte

Kun naroromdoman ko
Kan ako isikwal mo
Sakit, saakit na namatean
Na sakuya ngonian pigtitios
Sa haloy nang aldaw.

Hababang suerte
Sakong kapaladan
Daing Consuelo
Daing kaalingan
Daing remedio
Sakong kagadanan
Mamondong palad
Mamondong palad
Sakong maaabtan.

Marasa Pa

(Minalabac Area)

Marasa pa sanang
Nabuhay sa kinaban
Labing pait labing pagal
Na pagmasdan
Minamarhay ko pa logod
Sakong kagadanan
Iyan langit sakong kamtan
Kun ako para na sa kinaban
Pagtataong ranga
Tauong nabubuhay
Ta minsan pa gayod
Hawak ko magin baybay
Manga pagkamoot
Dai ko malilingawan.

Dangoga Man Baya

(Minalabac Area)

Dangoga manbaya dangoga
Inihong olay ko
Panahon na ini, ay neneng, nin pagtalikod ko,
Dara ko an sakit, ay neneng,
Asin sentimiento,
Sa iba nang lugar sa harayong lugar
An dudummanan ko.

Makulog man kuntana
An sakuyang boot
Na ako maghale
Simo magtalikod
Kundi panahon ko suerte
Suerte ko man gayod
Huling despreciado
Na ako magtios.

Cipres De Liston

Nagmacetas ako kaining
Cipres de liston
Nasa macetera
Haloy nang panahon
Abaa na cipres
Dai mo giniromdom
Si pagpadangat ko haloy
Na panahon.

Haloy na panahon
Pagtios kong sakit
Dahelan saimo
Magayon na judit
Ikang napipinta
Sa bilog kong isip
Mahamis na bolong
Sa pusong may sakit.

Infaliblemente

Infaliblemente
No puedes ignorer
Ika an magsabi
Na may pakaaram
Asin Magsaysay ka
Kun ano an dahelan
Kan sakit kong ini
Sa saimo gikan.

Ay quisiera de mi
Maherak ka sako
Labilabing sakit
Pusong binabakho
Sa tahaw nin dagat
Puso ko nalalamos
Baga sarong danaw
Luha nagbobolos.

Maherak ka

Neneng maherak ka
Ako lilingyawon mo
Puso ko ginapos
Kan kagayonan mo
Dimo pinahiro
Piniot mong gayo
Ano daw baga
Sukat gibohon ko.

An kagayonan mo
Sa bareta sana
Puso ko nabihag
Dai ka pa nakita
Ay orog na ngonian
Kan mahiling ko na
Puso kong nabihag
Danay sa pagdusa.

Huling Simo Sana

Arin kayangsakit
Na pinagtitios
Pusong nagdudusa
Lilingya nin herak
An nasasakitan
Huling simo sana
Pinili kang mutya
O buhay nin buhay
Saimo lilingya
Natatala sa puso ko.

Ladawan kang pinili
Saka ngonian
Matitios mod aw na ako
Mamugtak
Na maghadit mamondong
Lipungaw
Madya dolok
O mapait na kagadanan
Halea na namapara
Sa kinaban.

Ini Ay Natural

Ini ay natural
Digdi sa kinaban
Kun an tawo pobre
Pinagbabasangbasang
O que fatal suerte
Sakong nanapolan
Tiosa buhay ko
Simong kapaladan.

Di ko sinisentir
Na ako bayaan
Huling ako pobre
Asin daing yaman
Pero minsan siring
Honahonaa man
Bako akong ingrate
Sa kapangakoan.

(Simbag kan daraga)

Layog na layog na
O palpal na gamgam
Saimong hanapa
Simong namomotan
Dai ka maglaom
Kaning pobreng buhay
Pinara ta ka sa sakong
Daghan.

An manga soltero
Kun nagmamanugang
Masinonodsonod
Maginalanggalang
Kaso makasal na edad
Na sambulan
Liwat an costumbre,
Costumbreng sa ayam.

Hinanakit

Kun naaaraman ko
Na ako pasinggon
Manga pagkamoot
Pagboyoboyohon
Nagpagibo ako
Kotkot na hararom
Magadan mabuhay
Ako palolobong.

Dai mo ko ilobong
Sa saagradong daga
Dian mo ako lobongan
Sa tongod nin ventana
Dimo ako tambonan
Nin kadikit na daga
Iyo mong itambon
An saimong luha.

Ranga nin Puso

Ranga nin pusong nagtitios
Burak na sangkap nin hamot
Uya puso ko simo dolot
Lilingya nin pagkaherak
Pusong namomoot.

Luha sa mata nagdalahay
Huling ika an dahelan
Pusong tagob nin kahaditan
Tawi man nin pagkaherak
Nama kun magadan.

Bitoon kang maliwanag
Sa diklom nin kabanggian
Puso kong nadidikloman
Magdalita kang lilingyon
Dai ka nin pagkaherak
Na ako mo pabayaan
Lilingya nin pagkaherak
Pusong namomoot.

Mapungaw Palan

Mapungaw palan sa buhay
An may pigiisip
Tunay sa puso
Dai nahahale
Orog na kun ako
Tagob nin paghadit
An manga recuerdos
Sa isip nabalik.

Manga pagkamoot
Kun naroromdoman
Si pagsonodsonod
Kan kita pa marhay
Punal na matarom
Na sa puso daghan
Dai nahahale
Sa pagkatiunay.

Isipon Mo Sana

Isipon mo sana
Namomotan ta ka
Nganing minsan saen
Dai malingaw ka
Sa simong pagtorog
Sa simong pagmata
Gabos na recuerdos
Simo giromdoma.

Sa gabos na horas
Antes kang matorog
Sarong inagrangay
Idolot sa Dios
Dangan isipon mo
Sa rogaring mong boot
Kun gurugurano daw
May pagkamoot.

Cisne kong Padangat

Cisne kong padangat
Na orog kagayon
Pusong bominihag
Haloy nang panahon
Sa gabos na horas
Ika an giromdom
An bilog kong isip
Simo natitipon.

Y por consigujente
Di nin basolan
Na ako magtios
Labing kasakitan
Bako sanang sakit
Kundi kaorihan
Nin manga amigos
Sa saimo gikan.

O incomparable

(kundiman)

O incomparable
Daing pagkamogtak
Daing matogdonan
Sa tahaw nin dagat,
Cual pecho de bronce
An dai mabaak
De un grave y amargas penas.

Saen man paduman
Poro kasakitan
Gabos na maratirios
Uyang naaabtan,
Madia pagomarai
Sakong kagadanan
Dar fin a mi vida
Mi passion terminar.

Minsan labing pait
Sakong kagadanan
Mil veces prefiero
Sa ako mabuhay,
Ta dai man sana
Pinagnagnataman
Venga ya la muerte
Mirror es descansar.

Ta sabi ko baga
Kun cucumplihon mo
Las dulces promesas
Na itinoga mo
Manga juramentos
Dios es el testigo
Langit asin daga
Saglod firmament.

Dimo giniromdom
Dimo pinagisip
Na inin an balos
Lalabing pait
Ini palan bayad
De mis tristes ayes
Sufre alma mia
De las aflicciones.

Garo imposible
Mahale sa boot
El ariendte amor
Na sakong rinimpos
Ay que triste pena
O que desosiego.
Kun naroromdoman
Si aldaw na enot.

Anong magigibo ngonian
Ta tapos na
Llantos y lagrimas
Sa puso haleq, que yo de mi parte
Minsan makolog pa
Hare a los medios
Na malingawan na.

Tapos na tapos na
Ngonian mapapatod
Cuerdas ninpuso ko
Tagob nin pagtios
Kaya an togon ko
Di malingaw logod
Adios neneng mia
Adios simo adios.

Lugad an Puso ko

(Danza Menor)

Lugad an puso co
Nin labing padusa
Dahelan saimo
Sa hinilinghiling kan duang
Mata mo nalalamaos ako
Hilnga baya duena
Ining suspirado
Dahelan saimo ay
O querida mia nin herak
Lilingya pobreng servidor mo.

Madia baya neneng
Madya baya hilnga
Abre tu ventana
Ining servidor mo
Saimong dungauwa
Ta makikita mo
Ining estatura
Kaining oripon mo
Nagpepenitencia.

Kun an penitencia
Sakong matitios
Bastang sa poder mo
Ta minsan gurano
Kagabat an dusa
Pagtitioson ko
Di sana sabihon
Ining suspirado
Dahelan saimo, ay
O querida mia
Nin herak lilingya
Pobreng servidor mo.

Di man ko nasiring

Di man ko nasiring
Na ako mamotan
Ta di maninigo
Ining sakong buhay
Kundi an sa sakuya
Salimbadon lamang
Ako maglaom na maheherakan.

Buhayon, gadanon
Ining sakong buhay
Patin an kalag ko
Ipacocondenar
Ika siempre ika
Sakong dodolokon
Ta ika an autora
Nin kapaniringan.

Natalastas ko na
Ako alangan
Alangan sa saimo
Ta dai kapantay
La suerte no importa
Porque es natural
An tauo na nababa
Saka napapalangkaw.

An Gawaygaway

Ining gawaygaway
Kahoy na maogma
Maputi an burak
Paghilngon nin mata
Sa tahaw kaini
Iguang duang letra
Ngaran mo ngaran ko
Iyong nafifirma.
Ining gawaygaway
Maputi an burak
Asin ta mahamot
Kun bagong bumukad
Sa tahaw kaini
Maputi madarag
Asin ta matapo
Madaleng marikdang.

Ining gawaygaway
Kahoy na maogma
Maputi an burak
Paghilngon nin mata
Sa tahaw kainin
Iguang pitong letra
Kun simong basahon
Poro may halaga.

An enot na letra “D”
Daghan mo bukaha,
Ikaduang letra “S”
Simong lilingya,
Ikatolong letra “P”
Paghonhonaa,
Ikaapat “H”
Hare man sopoga
Ikalimang letra “B”
Buhay konendono,
Ikaanom “M”
Magsisirve simo, ikapitong letra “T”
Talagang saimo, magkukuyogkuyog lambing
Simong gusto.

Mata Tingkalagan

Mata tingkalagan
Sa bilog na mundo
Bastante an burak
Magayon na lirio
Ining pobreng ini
Alangan saimo
Despreciong marigon
Sa kamahalan mo.

Entre los doctors
Sain mayayaman
Saro akong pobre
Dai mo ihampang
Kun kaya hermano
Dispensara lamang
Tawad na balakid
An hagad ko ngonian.

An Mata mo Neneng

An mata mo neneg
Kun minatorohok
Iyong napupunta
Daghan kong makolog
Kun minaagrangay
Ay Dios kop or Dios
Hare man dugangi
Ining pigtitios.

An mata mo neneng
Color de Consuelo
Color de amores
Na may sentimiento
Sentimiento dolor,
Dolor de mi pecho
Dai ko man ikagadan
Ipagniniwang ko.

Gayon kan Bool Mo

Abaa na neneng
Gayon kan bool mo
Kun minalakad ka
Minasonod ako
An gabos na doot
Na linalakadan mo
Gabos napamurak
Kan kagayonan mo.

An mata mo neneng
Makawiliwili
Daog pa an salming
Na iguang asogi
An kinorokislap
Kan dua mong pisngi
Aldaw baga bulan
Bitoon kun banggi.

Daing Suerte

Daing suerte an buhay ko
Firme sanang naboboyo
Magisip man minsan ano
Firme sanang may natentar
Sa isip ko.

Kun naaraman ko neneng
Bako takang suerte
Si pagkamoot ko
Pinagtolong parte
An saro recuerdo
An saro triste
An saro retener
Sa buhay kong ini.

Kun naaaraman ko
Ako mo passinggon
Manga pagkamoot
Pagboyoboyohon
Nagpagibo ako
Kotkot na hararom
Magadan mabuhay
Ako palolobong.

Di mo ko ilobong
Sa sagradong lugar
Dai mo ko tambonan
Kadikit na daga
Iyo mong itambon
Burak nin sampaga.

DI KO SINISENTIR

Di ko sinisentir
Ako mo bayaan
Huling ako menos
Asin alangalang
Pero minsan siring
Romdoma giraray
Ta bakong ingrato
Sa kapanugaan.

Ini ay natural
Digdi sa kinaban
Kun an tawo pobre
Pinagbabasangbasang
O que fatal suerte
Sakong nanapolan
Tiosa buhay ko
Simong kapaladan.

An sakong paglaom
Yaon sa saimo
Ta nagpromesa ka
Poon pa kaidto
Napano na ngonian
Ta liningawan mo
Huling igua ka na
Nin bagong katrato.

Di ko minasiring
Ako mo dejaran
Kundi an sasakuya
Maaraman lamang
Kun anong motive
Sas sako pagdejar
Tanganing magsolsol
Kun anong kasalan

MATA MO MATA KO

Mata mo mata ko
Kun magkahilingan
Dai na menester
Ngoso ko magtaram
Magorolay man
May kadesmentehan
An senas nin mata
May katotohanan.

MAHALE KA PALAN

Mahale ka palan
Ako babayaan mo
Saen dawn a lugar
Ako iwawalat mo
An togon ko sana
Nonoy sa saimo
Kun may novia ka na
Romdoma man ako.

KUN IKA MAGHALE

Kun ika maghale
Paaram sa sako
Pabalonan taka
Kabaak kong puso
Dain mo patoson
Sa bordadong pano
Pagbukabukaha
Luha mo matoro.

SAKIT SA PUSO

May sakit ka palan
Na pinagtitios
Na nginangaranan
Dolor de mis ojos
Kumua kang bolong
Sa poon nin ogbos
Na nakakaomay
Kan sakit sa boot.

May sakit ka palan
Na rimpos sa daghan
Tingaga sa langit
Pangalagkalagan
Igua pa man gayod
Sa ereenotan
Na makakaomay
Sa may kasakitan.

KAN AKO SADIT PA

Aso sadang pa ako
Sadang pa man ika
Minsan batayan
Poco hacer caso
Alagad man ngonian
Ta dakula na ako
Kun sa bunga bilang
Boot gonoon mo.

An saimong paggono
Boot mong gotoson
Habo ka na lamang
Tomontong sa poon
Kumua kaa pa man
Nin halabang tokon
Dai maririkdag
Sala sa panahon.

KUNDIMAN

Solterong mga magayon
Ako saindong dispensaron
An saindong tuyo digdi
Sa mahal ming harong.
Voces ko baga hinaniogon
Asin pagisipisipon
Ta an saindong tuyo
Dai man sanang lalaomon.

Kaya ontoka na
An saindong ginaya gaya
Ta dai man sana
Kamo sakong makukua
Paghorophoropa
Paghonahonaa
Daing kayamanan
Daing kagayonan
Dai kamong pakikinabangan.

NENENG DIGDI SA KINABAN

Neneng digdi sa kinaban
Ika sakong namomotan
Lugar man kutang
Ika sakong naonangan
Diata palan igua ka
Nang ibang namomotan.

Pero kun horophoropon
Si naboyo ko nang amor
Garo dai sasayangon
Tauong may pagromdom.

HERAK MAN SIMO

( Wedding Song)

Herak man simo tugang ko
Suhay ka na ki nanay mo
Iyo mo nang pagsosondon,
Lolay, an gobierno ni agom mo.

Si agom mo atamana
Hari pagbasangbasanga
Di mo iarog sa bunga
Kun tinilad suhay na.
(si agom mo atamana
Hari pagbasangbasanga
Ta kun mapilay, mabota
Ika man sanang macarga)

AN MANGA DARAGA

An mga daraga
Kun pinangaaagom
Naghahabohabo
Ta boot piriton
Lomaog sa cuarto
Ta madevocion
O virgin maria,
Ako logod maagom!

KAYA AKO HABO

Kaya ako habong
Magpaagom simo
Ta ika mayaman
Aking maginoo
Atian kayan
Sa huring tiempo
Pagsabisabihon
Manga kapobrehan ko.

An kapobrehan ko
Di sukat masabi
Ta kun nagsasapna
Minsan koron dai
An sira mi
Dahon nin camote
Asin iniibanhan
Nin dahon nin sili.

Kun dai nang dahon
Manga kasilihan
Asin manga camote
Kun dai nang laman
An kangkong sa danaw
Iyong binibirikan
Dai nin asin
Ni panalsom pa man.

SI NANAY, SI TATAY

(Comic wedding song)

Si nanay, si tatay
Dai nin pagkaherak
Pinaagom ako
Babaeng may kuyap
Tandaan mo tatay
Kun kami mamogtak
Iilohon ko sia
Tanganing Matigbak.
Hapoton man ako
Kun ngata natigbak
Nagkakan nin batag
Pigsakitan nin tulak.

SAKUYANG KADEMALASAN

(Comic wedding song)

Uya sa sakuya
An kademalasan
May agom na pito
Linalay nin ayam
Manarig si saro
Naglimawlimaw
Nagbahog nin orig
Nalamos sa sagmaw.

Si nanay, si tatay
Gusto akong mamugtak
Maraot kong suerte
Di mawawalat
Pinaagom ako
Babaeng may kuyap
Gusto kong ilohon
Tanganing matigbak.

PASIROSIMBAGAN NIN BABAE, LALAKI

(COMIC)

LALAKI :
Senora kun habo kang gayo
Ulian si sakong gasto
Pagbabayo, pagsakdo
Pagkua pa nin songo.

BABAE :
Magsakdo ka man
Malibog, magsapna
Ka man malagtok
Magkua ka man
Nin songo, damog,
Magbabayo ka man binlod.

SI MANANG PULANA

(comic – Buhi version)

Si manang pulana
labilabing dali
lakasalon ka palan
makatolong hade
sa aldaw sa banggi
an sakong pamibi
magadan sia logod
ako makasangle

Ako makasangle
kan enot mong agom
papadangaton ta ka
siring sa oripon
papatiposon ko
karresteng tinagom
papapanuelohon ko
nin si taga Bohol.
Pachichinelason ko
ingkod nin carabao
pasisingsingon ko
tikala nin sundang
igigibo ta ka
nin sarong sumalig
na ipaghihilot
kan gabos mong sakit

Igigibo ta ka
Nin maogmang kama
Sa gilid nin dapog
Sa tangod nin paga
Palibhasa ngani
Pagkacocinera
Tenientelang noble
Nin manga cocina.

Pakapanaray mo
Digdi sa sako
Sosogoon ta ka
Kumuartang Tabaco
Magdalagan ka sana
Minsan kaa malapo
Dai iyan vale
Bastang sakong sogo.

O manang pulana
Hiwason an voces mo
Babayaan ta ka
Dos reales y medio
Kun kulangon ka
Kaining pirak ko
May orig si lolo
Itao ko simo.

KAHOY NA LANZONES

Naglakaw ako
Puntang magallanes
Nakakita ako
Kahoy na lanzones
Narikdang si burak
Si bunga mahamis
Nagtataong ranga
Sa pusong may sakit.
Nalilibot ko na
Bilog na banuaan
Magpoon polangui,
Oas, guinobatan,
Camalig, daraga,
Albay katapusan
Kundi ika sana
Sakong namomotan.

MAHAL NA SENORA

Mahal na senora
Dai ka magtaram
Na iguang candado
An saimong daghan
Na kun tal an giaw
Maulyas na gamgam
Nadakop man giraray
Sa kapalawigan.

SAKONG MACETAS

Macetas kong pili
Sa daga tinanom
Nagngangalas ako
Kan manga pandahon
Huli ta loyos
Na lang si poon
Seguro ribok
An saiyang giromdom.

Kaso sarong aldaw
Na nagpatogon ka
Napadigdi ako
Inda kun haen ka
Naalang basang
Si sakuyang dara
Pinatos sa pano
Saimo tagama.

Abaa na neneng
Binoyo mo sana
Puso kong toninong
Tinawan mong pena
Regalo mo sako
Sako mo tagama

DAI AKO MINANEGAR

Dai ako minanegar
Ika ko namomotan

Kundi luhayluhay
Ta marhay kuta
Kun dai ko aram
An manga lalaki
An mga lalaki
Kun nakikiolay.

Hawak patin kalag
Nin manga lalaki
Langit patin daga
Ginigibong saksi
Marhay kutana
Kun dai ko isi
Papalangoyon ka
Luha mong sadiri.

KUN PINAGMAMASDAN

Kun pinagmasdan ta ka
Garong nagmomondo
Kadamay mo man ako
Sa manga pagbabakho
Minsan gayod hilomon mo
An sakit sa puso
An saimong lalaogon
Anluha minatoro.

Gurogurano daw
Manga kasakitan
Kun ika kaarog
Sa sarong pinokpok
Ta orog pa gayod
Kun ika maghelang
Enot pa gayod ko
Kun ika magadan.

Kun manoticia mo
Ako na may helang
Asin kunmadagos
Baga na ako magadan
Dungawon mo lamang
Ako bilang pagpasear
Asin ibanhon mo man
Sa dagang linobngan.

Despues pakatapos
Kan apat na aldaw
Abrehan an simong
Ventana dapit sa sirangan
Ta dian madolok
An sarong gamgam

SENTIMIENTO

Marhay pa an punal
Na magin contrario
Saen man bonoa
Malilikayan mo
Pero ika neneng
An duang mata mo
Di man kagadanan
Ipagniniwang ko.

Pusong abrigante
Nin parte nin salog
Na nagaanodanod
Pusong de lagrimas
Minsan toktokon
Isalak sa alpog
An pagkamoot ko
Di ko isisibog.

INI NA AN POON

Ini na an poon
Nin kapanahonan
Na ako magtios
Manga kasakitan
Pero mahamis ko
Minsan kagadanan
Huling daing iba.
Gabos simo gikan.

Paghorohoropa pensaron
Mo nin marhay
Oni an daghan mo
Kun baga
Sa saimong boot
Maano man
Entonces sin duda
Mataram ka kaiyan
Sa saimong boot
Basta ya, por dios.
Basta ya de penar.

DUNGAW, DUNGAW

Dungaw, dungaw
Ave fenix
Dungawa man
Ining nasa sakit
An puso ko
Nasa paghadit
An ngaran mo sinasambit.

Kun iyo man
Sanang madadatngan
Na magtios nin dusa
Marhay pa akong di nabuhay
Kun simong pasasakitan.

Dungaw, dungaw
Sakong ranga
Dungaw sa simong ventana
An puso ko na sa dusa
An ngaran mo sinasamba.

TANOM NI NANAY

Si nanay , si tatay
Nagtanom kalongay
Nagsanga nin apnik
Nagdahon nin ogob
Namurak nin lukban
Namungang biriran
Kaso dakula na
Batag na latondan.

NAGTANOM AKO

Nagtanom ako nin kangkong
Sa irarom pagdadahon
Namurak nin pirikpisik
Sa irarom nagbibirik.

Hermano, hari paglaom
Kan tandaan mong barayong
Ta may candado sa poon
Cerrado sagkod si dahon.

Si dahon pinagsuratan
Si bunga ginibong tinta
Si sanga ginibong pluma
Si poon ginibong regla.

AN SARAMPATI

An sarampati
Kun bagong iogbon
Malomoy an carne
Asin managomon
Alagad kun gurang
Na minsan panohon
Matagas giraray
Maski laoyahon.

SI NENENG KO

Si neneng ko gayod
Idto naglalakaw sa tinampo
Midbid ko si pinasopaso
Garo na imbay nin pato.

INING PANSIPANSI

Ining pansipansi
Si gilid nin dalan
Ultimo remedio
Sa manga kasakitan

Kumua kan dahon
Dangan mo lubluban
Idapog sa payo
Nganing maomayan.

AN SAKONG TINANOM

Nagtanom ako nin batag
Sa tangod nin sakong natad
Kan dakul na si sinapad
Dakul na man an nagtatangad.
Pero kaidtong sadit pa
Kulang dahon mayong bunga
Boot nang tagaon ninda
Ta mayo daang halaga.

An ibang tinanom ko
Manga rosas asin lirio
Kan manga sadit pa idto
Ako an naghacer caso
Pero kan dakula na
Manga burak mahamot pa
Dakul na an nagvisita
Huli ta may halaga na.

Iyan halimbawa baga
Sa kadaklan kan daraga
Kan sinda aki pa
Mayo pa man nageentra
Pero kaso ominabot
Kagayonan na soripot
Dakul na an nagmamauot
Huling mahoyo an boot.

NAGSAKAY AKO NAGSAKAY

Nagsakay ako, nagsakay
Sa barobarotong saday
Malonod ako, mamatay
Carga mo an sakong buhay.

DUMAN SA SAMUYA

Duman sa samuya
Sa Partidong oas
Iguang tominobo
Kahoy na de buenas
Marambong sisanga
Si poon siring mahiwas
Nagtataong ranga
Sa pusong de malas.

MARAMBONG NA KAHOY

Marambong na kahoy
Sa langtad ningogon
Tanom ni cupido
Haly nang panahon
Namurak namunga
Daragang magayon
Kasama kabaing
Kan manga bitoon.

Bitoon kun hilngon
Na gabos na mata
An pagkailustre
Excelenteng bunga
An gabos na mahal
Nagtutuyo daa
Bungang gogonoon
Dai nakakua.

Panong pakakua
Kaidtong bungang mahal
Halangkaw na gayo
An namumugtakan
Nasagyad sa daga
Idtong aligbosan
Dai nakukua
Kun ginagawagaw.

Iguang sarong kahoy
Iguang sarong bunga
Iguang sarong yamon
Boot na kumua
An boot nin yamon
Yomongtong sa sanga
Igua man nin poon
Duman mo agiha.

Marambong na kahoy
Na masaringgaya
Kan saimong limpoy
Kami pasironga

Kadikit na horas
Mahale man sana
Lakaw idadagos
Punta sa alemania.

Sukat kaorihan
Nin kasamang anan
Nin kapua kahoy
Digdi sa kadlagan
Ta ika pinili
Na ikang sirongan
Kan dua katawo
Panong kasakitan.

SI PRINCIPE ASIN SI PRINCESA

Siisay daw idtong
Nauna nakabandong pula ?
__ paghona ko princesa
Magayon na daraga.
Siisay daw idtong nahuri
Nakabadong khaki?
_____paghona ko principe
Magayon na lalaki.

Ay princesang namotan ko
Pagluayluay sana
Ta kun ika mapadapa
Wala simong makaraanga.
Ay principe sa puso ko
Dai ka pakaliksi
Ta kun ika makasali
Walang tomogtog nin kalili.

Princesa ko magin
Banal ka pakahanda
Ta kun ika magadan
Ako saimo dadamay
Principe na hale sa isip
Pagtaram nin hatol mo
Ta ako naghatol saimo
Siring man kan paghatol mo.

BAGONG MACETASON

An kamugtakan ko
Bagong macetason
Halimbawa baga
Sa sarong tinanom
Bokol pa kun burak
Daing gogonoon
Dai ka pa saKo
Pakikinabangon.

Kun sa burak naman
Halimbawa baga
Bokol pa akong burak
Dai pang halaga
Daing gocemientos
Daing makukua
An kapagalan mo
Masasayang sana.

Kaya an olay ko
Simong dispensara
An amor mong iyan
Dolotan sa iba.

Humanaphanap ka
Nin ibang daraga
Bakong digdi sako
Ta ako habo pa.

RANGA NIN PUSO

O ranga nin puso ko
Pinakang mutya sa daghan
Ikagagadan ko gayod
Kun ako mo dejaran
Ta puede ser poon ko
Bako ko man kasalan
Pero minsan siring
Romdoma giraray.

Uya minadolok
Sa atubangan mo
Asin minalohod
Sa pamitisan mo
Kun igua nin sala
An pobreng buhay ko
An hagad ko neneng
Maogmang remedio.

MARASA PA BAYA

Marasa pa baya
Na pinagtitios
An ilo kong puso
Di ka na naherak
Tinios kong sakit
Sa carcel del amor
Makuri an hapdos.

Huling igua ka na
Nin bago mong paorog
Mas marhay sa sako
Magayon an tindog
Mahanap n asana, ay,
Ako nin minsan sa pagtios
Sa iba pang lugar
Bangkay ko matapos,
Ay kun naaraman ko.
Na ako papasinggon
An pagkamoot ko
Pagoyogoyogon
Nagrogaring na ako
Nin hilo ominom
Haloy na kutang panahon
Bangkay ko sa lobong.

ARIN KAYANG SAKIT

Arin kayang sakit
Na pinagtitios
Pusong nagdudusa
Lilingya nin herak
Huling simo sana
Pinili kang mutya
O buhay nin buhay
Saimong lilingya
Natatala sa puso
Ladawan ka.

Pinili ka saka ngonian
Matitios mo daw
Na ako mamugtak
Na maghadit
Mamondong lipongaw
Madya dolok
O mapait na kagadanan
Halea na nan a
Mapara sa kinaban.

LAYOGLAYOG

Layoglayog kulalapnit
Naglalayog kun mangitngit
Ta habong madagit
Kan daragang taga langit.

Layoglayog kulaliban
Tanawon ta si esteban
Tanawon man ta mayaman
Naniningsing sa bulawan.

Layoglayog kulasisi
Tanawon ta si don jose
Tanawon man ta pobre
Naniningsing sa diamante.

SUKRAY NA KALPI

Kaso sarong banggi
Iguang nasucede
Sukray ni maria
Binary ni roque
Aso pagdemanda
Sa senor teniente
Binari ko senor

Maria, maria
Dai ka mahandal
Babayaran ta ka
Sukray na bulawan
Aanhon ko man iyan
Sukray na bulawan
Bastang makauli an sukray
Kong kalpi.

DESPEDIDA

Ining pagkanta ko
Biland despedida
Sa saindo gabos
Na mga escuela
Laog duang bulan
Si pagvavacacion ta
Sa bulan na junio
Iyong pagkirita.

Mientras na vacasion
Puro kaogmahan
Pagabre nin clase
Mahadit na naman
Marahay ko na sana
Si nagkaparasar
Alagad si dai
Makaherakherak man.

Tatapuson ko na
Ining pagcanta ko
Sa saindo gabos
Na mga escuela
Paaram maestro,
Paaram maestro
Paaram sag abos
Ako maduman na.

MAKAHERAK MAN

Makaherak man
Aking ilo sa kinaban
Solosolo sa higdaan
Solosolo sa pagkakan.

Ay nanay ko haen ka na
Sa pagtorog mo gumios ka
Hilinga kan saimong mata
An aki mong saro sana.

Ay nanay ko haen ka na
Sa lulubngan bumangon ka
An padangat mong aki
Ngonian gawagawa.

PALADAN NA INA

Paladan na ina
Nangidam simo
Paladin na ama
An nagpacristiano
Siisay dawn a pintor
An nagpinta simo
Buhok pati kiray
Anas arreglado.

Saro, dua tolo
Uya ka digdiho
Apat, lima, anom
Yaon ka sa guiromdom
Pito,walo, siyam
Yaon ka sa daghan
Sampolo, may saro
Yaon ka sa puso.

MAHAL KA

Mata tingkalagan
Sa bilog na mundo
Bastante an burak
Magayon na lirio
Ining pobre ini
Alangan saimo
Despreciong marigon
Sa kamahalan mo.

Lakaw kaining mundo
Naaraman ko na
Namomoot lamang
Kan namamago pa
Alagad na ngani
Kun haloyhaloy na
Idtong pagkamoot
Sa puso para na.

Ining costumbre
Nin kabalakidan
Na napagmasdan ko
Digdi sa kinaban
Siring man sa gubing
Kun namamahogan
Iyong ginagamit
Sa gabos na aldaw.

MASIMPIL SA PUSO

Masimpil sa puso daghan
An may pagkamoot ngonian
Na dai ikapagsabi
Tiunay sa daghan.

Oh, ranga nin puso ko
Dungawa man ngonian
Tawi nin herak mo
An pusong nagtitios
Dahelan sa saimo.

Haen na baya an herak mo
Sa pusong nagtitios
Sa haloyhaloyang aldaw.
Ika sana daing ibang mawot.

Dai sanang ibang giromdom
Sa banggi kong pagkatorog
Lilingya ninherak mo
Ining pusong nagtitios
Dahelan sana saimo.

NAMOMOTAN

Namomotan na sakuyang
Naroromdoman
Lilingya nin pagkaherak
Pusong may kasakitan
Linamos mo ako nin labing
Kalipongawan
Mapapara sana gayod
Buhay ko sa kinaban.

Di ko na gusting maromdoman
O sakuyang namomotan
Huling ako mapait mo na
Simo nang denejaran
An sumpa mo sa sako
Di mo ako pababayaan
Dadamayan mo ako
Mientras na may buhay
Digdi sa kinaban.

LAYOG NA DAW PAPEL

Layog na daw papel
Darang instrument
Patin ika pluma, tintero dorado
Namomotan ta ka
Nin siring ki cristo
Pero sin embargo patawara ako.

Patawad patawad
Nin dai maisip
Bako akong bolong
Kan igua nin sakit
Bako man arnibal
Na arog kahamis
Ako sarong hapdo
Na arog kapait.

TAGOB NIN LABING PADUSA

Tagob nin labing padusa
Pusong nasa kasakitan
Daing ibang ginikanan
Kundi ika sana ninang
Pero anong magigibo
Puso ko despreciado mo

Ikagadan ko man
Ipagniniwang mo

Ika an totoong ranga
Ilaw kan dua kong mata
Puso kong daing pagdua dua
Paglilingkod tuyong talaga
An sakit kong labi na

Horas na di kawasa
Ano na daw sana ini nenang
Sakong magigibo
Sakong madadatnan.

Marasaa pa baya
Na natitios mo
Sakong namomotan
Na paghilbgon mo ako
Nasa kasakitan
Lab-labing tagas kan saimong puso
Marfil an kabagay
Minamarhay ko pa logod
Na ako magadan
Ginhawa mapatdan.

AN ESTRANG BALANAK

May duang gapo sa thaw
Nin dagat
Na pigeerokan nin
Estrnag balanak
Sinaklot nin uwak
Inagawan sana nin
Gamgam na pagatpat.
Saro, duwa, tolo
Uya ka digdiho
Apat, lima, anom,
Ika an giromdom
Pito, walo, siam
Uya ka sa daghan
Sampolo may saro
Uya ka sa puso.

DAI PAGTANGISAN

Ining paghale ko
Dai mo pagtangisan
Ta mabalik man sana
Quince kaining bulan
Kun di makabalik
Quince kaning bulan
Laomon mo neneng
Na may kasakitan.

JARDIN SA KINABAN

Mahiwas na gayo
Jardin sa kinaban
Sukat sa mata mo
Pangalagkalagan.
Lambing sarong jardin
Panarosaroon
Labi pa sako
Simong makakamtan.

SA MAHAL MONG JARDIN

Clavel na maogma
Sa mahal mong jardin
Magpapaaram na
Ining despreciado mo
Ngonian matalikod na
An hagad ko simo
Ngaran mo kaiba
Sa diklomnin banggi
O sakuyang ranga
Ranga ta ka neneng
Ranga ta ka neneng
Mientras na may buhay.

HAEN KA NGONIAN

Sa aldaw sa banggi
Nagigiromdoman ko ika
Na halos dai ko na matagalan
Kun haen ka ngonian
Dai ka magparatangis
Dangoga man ining
Umaagrangay
Na sana iyo man maherakan.

Pusong nagtitios
Dai matoninong
Sa saimong paghanap n asana
Sakuyang matagpoan.

SA ALDAW, SA BANGGI

Sa aldaw , sa banggi
Ako nagtatangis
An sakuyang luha
Namimirisbiris
Natoro pa giraray
Minsan ko pa pinapahid
Tomok na an pano
Dai pa natitikis
Gurugurano daw
Manga kakologan
Kun dai ka kaatubang
Kunharos pa sana
An lakaw nin amor
An buhay kong ini
Dai matoninong.

AN SOLTERO

Ako an soltero
Na madonongdonong
Nagbogkos sa payo
Ta naglibonglibong
Pagabot ni nanay,
Na ano ka nonoy?
Nagsesentir ako
Ta dai pang agom.

PINGGAN PINO

Pinggan, pinggan pino
Itao ko ini saimo
Mapasa ini mawara
Dai akong labot
Bako kong sala.

SI NANAY, SI TATAY

Si nanay, si tatay
Nagtanom nin kangkong
An lawas bayawas
An dahon bayasong
Namunga nin cahel
Namunga nin limon
Hubakan ni bastian
Pinang maalsomon.

AN SAKONG MGA ATAMAN

Ako nagatanaom
Nin orig sa tangkal
Sakong binabahog
Ata sagkod sapal
Dai man nabahog
Sia tuminaba
Kan sakong bonoon
Dakul si mantika.

Ako igwa naman
Nin sadit na ayam
Sakong binabahog
Carne saka tulang
Firmeng nagloloko
Sa tangod kan hagdan
An samuyang harong
Pinagbabantayan.
Ako igwa naman
Ataman na ikos
Sa pagdakop kino
Firme sanang mahigos
Listo pa sa sira
Saka sa mga kinoskos
Pero igwang hugak
Sa pagkakarigos.

MARASA PA BAYA

Marasa pa baying namomotan
Ta dai ka naherak sako ngonian
Nenang marasa pa
Ta ako binayaan
Mas marhay pang mapara
Sa kinaban.
Pagka daing palad
Buhay kong iniho
Akong namomot
Simong maherakan
Nenang, marsa pa
Ako mo binayaan
Mas marhay pang
Mapara sa kinaban.

AKI KONG BOGTONG

(A lullaby)

Torog na aki kong bogtong
Ta ibabakal kong payong
Arog man simo kagayon
Gamiton kun maoranon.

NAGMACETAS AKONG BALIGANG

Nagmacetas akong baligang
Saen ko tatamnan?
Sa pangpang nin sabang,
Ano dao an suerte
Kaning baligang
Ta lambing domolok
Matagok si bagang!

DIOS MARHAY NA BANGGI

Dios marhay na banggi
Sa saindong harong
Mahal na kagharong
Kami mo amponon
Mahal na kagharong
Kami mo dungawon
Ining nabihag mo
Inabot nin diklom.
Dai mo ipagngalas
Tanog nin guitarra
Sa samong kawatan
Bilang mi an horas
Na paglingalinga
Tanganing mahale
An sakit ming dara.

LUBILUBI

Si nanay, si tatay
Nagtanom kalongay
An lawas bayawas
An dahon bayasong
Nagsanga nin cahel
Masiramon.
Enero, febrero, marzo,
Abril, mayo, junio, Julio
Agosto, setiembre, octubre,
Noviembre, diciembre
Lubilubi.
Kun dais i abanico
Patay na ining lawas ko
Lawas ko ay, ay
Madedesmayo
Huli kan kagayonan mo.

NAROMDOMAN KO

Naromdoman mo
Kan sabihan ta ka
Liwanag nin bulan
Testigos ta
An namomotan ko saro sana
Solamente ika daing iba.
Kaya ngonian haen ka na.
Sakong namomotan
Mata mo tingkalagan
Sa sako mo hilingan

Tibaad mapara na
An makuring lipongaw
Ta ika an dahelan

KUN IKA MAGHALE

Kun ika neneng maghale
Dai ka maghaloy
Aram mo man sana
Ako malilipungawon
Malipodan k asana neneng
Nin saro kadahon
Maghehelang ako neneng
Bilog na santaon.

MAPAIT NA KASAKITAN

O mapait na kasakitan
An tinitios ko ngonian
Arin dawn a puso
O daghan an makakatagal
Mas marhay pa akong magadan
Kun ako mo dejaran
Sa mata ko, ay, paraon
Man o namomotan.

Ranga nin puso ko
Lilingya man baya
Ta kung bakong gikan
Saimo dai matios nin labi
Ako baya ngonian
O namomotan ko.

AY QUE TRISTE DE MI

Ay que triste de mi
Sa sako ay herak man
Ngonian sa pagtios
Digdi sa kinaban
Mas marhay pa gayod
Na dai mabuhay
Kun mayo man sana
Nin paglalaoman
Tiwala sana kuta
Ako , ay , simo
Itinatao ko ta olay ko baga, ay
Pagromdom mo
Mientras may buhay
Ka pa digdigho sa mundo.

HOROPHOROPA MAN BAYA

Horophoropa man baya
O neneng na ika
An dahelan kan pagtios
Ko dai akong gibo sala
Pasinggon mo
Pobre, ay de mi
Ay herak man
Madya baya paomaye
Paghomari dolok ngonian
Lilingya man ining sakong buhay.

PUSO AN HELANG
PUSO AN REMEDIO

(A Wedding song )

Alfonso,pagdatong
Ilustradong lugar
Cuerdas nin guitarra
Dai ko napogolan
Pagboot nin ranga
Puko ko naobligar
Sa paglogologo
Manga kasakitan.

Paduman sa samo
Pobreng pagkamogtak
Ominiamo sako
Mahamot na burak
Tolos kong sinosog
Asin pinaghanap
Uya palan, digdi
Ika kamomogtak.
Ta sabi sa libro

Ta sabi sa libro
Ni Dr. Galeno
Na iyo an rey
Nin manga medico
Na an natotogon
Sa saiyang libro
Kun puso an helang
Puso an remedio.

SA DIKLOM NIN BANGI

Horophoropa logod
O neneng ko
Ta ika an dahelan
Kan pagtitios ko
Dai akong gibo
Magalingaling neneng
An buhay ko harani
Na gayod kagadanan ko.

An togon ko sana
Neneng sa saimo
Dai ka maghadit
Dai ka malingaw
Ta mavuelta ako
Sa diklom nin banggi

Horas nin pagdatong
Mamondong lolobngan
Duman mo hanapon
Makadangog ka
Voces na magayon
Haen ka neneng
Na sakong giromdom.

POBRENG SERVIDOR

Puso ko binihag
Kan saimong gayon
O cometang hirang
Ilustreng bitoon
Ako si nonoy mo
Na nagpapaambon
Ampona man baya
Pobre mong servidor
Kun di mo amponon
Pobre mong servidor
An buhay kong ini
Sakong sasayangon.

AN BOOT MO NENENG

An boot ko isip
May paghinanakit
Huling simo
Madahas mabagsik
Huling uya ako
Kaining sakit
Dai mo na lamang
Ako minimidbid.

Totoo, totoo
An olay ni david
Tungkol sa kadaklan
Dai ka manarig
Kun sa atubangan
May paglliniglinig
Kun Sa talikodan
Ay nagpapasaluib.

NAGDUDUSA

Di ko sinisentir
Na ako bayaan
Huling ako pobre
Pinagbabasanagbasang
Pero minsan siring
Romdoma giraray
Ta bakong ingrate
Sa kapangakoan.

Ta malapa sana
Kan enot na aldaw
Nagtaran ka sako
Na ako mamomotan
Adios, adios, adios,
Bantay sa saimo
Palso kang magtaram
Ingrate kan tauo
An tindog mong siring
Ay traidor na gayo
Lakaw na hanapa
Simong kaparejo.

UGALE SA TAUO

Ugale sa tauo
Na may ilustracion
Tauo minadolok
Si poon nin kahoy
Bako idtong bunga
An simong dagoson
Si poon na ngona
Iyo mong dolokon

Talastas mo gayaod
Nonoy ako may gurang pa
Duman ka pagenot
Pagsabi saiya
Bayae supuesto
Ako dakula na
Na makipagtrato
Sa nagiimporta.
Olayaa nin madonong
Tuyo ning pagratak
Ta ining kahoy
Tiempo sa pamurak
Ta kun masipi mo
Si burak marikdag
Babayaan mo na
Sa pangalagkalag.

Ipaghalimbawa ta
Sa gabos na gamgam
Nagdapo sa kahoy
Tiempong tigburakan
Iyo ini gayod
Labing horasa
Sa nangangatuyo
May sarong pagdaya.

Olay mo gayod
Nonoy ta ako maitom
Dai mayo nonoy
Naggigiromdom
Pero sin embargo
Kun pagiisipon
Iraya ilawod
Poro nariribong
Totoo,totoo
An olay ni david
Tongkol sa lalaki
Dai na manarig
Ta kun nasa atubangan
Nagliliniglinig
Kun nasa lokodan
Nagpapasaluib.

SA GABOS NA HORAS

Sa gabos na horas
Ako despreciado
Totoo may maria
Alagad separado.
Sa gabos na horas
Dai nin tranquilo
Isip dai toltol
Firmeng tormentado.

NOARIN LILIWANAG

Noarin liliwanag
An sakong paglaom
Noarin sasabihon
Na ako mapalad?
Aram mo ika lamang
An sanga kan sakong buhay
Kun igua kang pagromdom
Ngonian mo sabihon.

Noarin liliwanag
Makamtan ko an langit
Puso kong nagdudusa
Noarin kakamtan an langit
Hare ka magbago
Kan pagromdom ko.

BANGGING MATONINONG

Bangging matoninong
Madiklomon
Bulan maliwanag mabitoon
Kun napupukawan
Sa giromdom
An manga nakaagi
Tang panahon.
Sa tahaw nin langit
Na magayon
Nahiling ko an
Simong lalaogon
Na pano
Nin luha mamondoon
Uya kami naghahalat
Sa saimo ngonian.
Buhay ko hare man sikwalan
Ining namomoot
Simo kaherakan
Ta buhay halos magadan
Lilinya nin simong pagkaherak
Pusong nagtatangis nagtitios
Sa aldaw sa banggi
Daing inaapod.

HERMOSO DONCELLA

Hermosa doncella
Na nakakasamno

Digdi kaning banwa
Na nagimatan ko
Hare man sikwalan
Maogma kong tuyo
Ta bakong maraot
Mauot ko simo.
Bako pang sa tiempo
An sakong intencion
Kundi sa pagkuyog
Kan sa dios na togon
Sa bilog kong buhay
Ika sasambahon
Asin lilinkodan
Kan sakong pagampon.

BUKAHA MAN NENENG

Bukaha man neneng
An kamot mong gogom
Bogtaki man herak
Sako mo iapon
Hare man bugtaki
Nin dai paglaom
Buhay mo mapierde
Ika nakaonong.
Naonongan ako
Na magsolosolo
Nagbaklay sa bukid
Sa paghanap simo.

POON PAGKAHILING KO

Poon pagkahiling ko
Kan saimong ladawan
Puso ko natagob
Nin labing lipongaw
Dua tolong horas
Di ko mahling man
An saimong gayon
Garo ikagadan.
Poon sana kadto
Na nahiling taka
Na namementana
Harong nindo baga
Isip ko puso
Garo na umiba
Kundi an pagtakot
Iyong nagdadara.

MAGMACETAS AKO

Magmacetas ako
An ngaran kalonggay
Sakong itinanom
Sa higad nin baybay
Ano daw an virtud
Kaining kalonggay
Matanga na banggi
Malugna an buhay.

TIKONG-TIKONG

Naglakaw ako sa tikong dalan
Nakakua nin tikong sundang
Tinigbas ko sa tikong banban
An nakua tikong digawnan.

Binanwit ko sa tikong sapa
Nakasubad nin tikong sira
Linoto ko sa tikong koron
Kinakan ko masiramon.

Naglakaw ako sa tikong tinampo
Pinara ko an tikong auto
Binayad ko tikong cinco
Pasajero tikong tauo.

PANTOMINA

An mga babae kun tiempong bulanon
Nasukray na aga nasukray na hapon
Alagad kun sinda igua nin agom
Nasukray octubre diciembreng sonodon.

Sisay baya, neneng, simo nagnoticia
Na dai na kita nagiibaiba
Osipan na sako ta kokodoton tra
Alagad an kodot luway-luway sana.

SA IRAYA

Duman sa iraya maya batag na saba
Mayo pa nin puso may batag batag na
Iyo man sana an sarong daraga
Mayo pa nin agom pero may aki na.

JARANA

Dios marhay na banggi
Kagharong na mahal
Con todo respeto
Kami gabos tawan
Kaming atrevido
Nagdolok na basang
Sa honradong natad
Tongod nin hagianan

Soloi-soloi ilaw mong matanos
Kun di mo soloan
Umighim k asana
Kun ipaghapot mo
Kun siisay an uya
Uya si mahal mo, na nagaagrangay.

PAGKAMOOT

Olay ko kaidto ining pagkamoot
Nanonongod sana sa sakuyang dios
Nin huli ta sia iyo an kagtobos
Sakuyang kamotan nin orog sag abos.

Alagad naa ngonian sakuyang namasdan
Na igwa nin ibang pagkamoot palan
Saka palan ini bako man kasalan
Nin huli ta simo sana guminikan.

Huli man ta gikan sana saimo
Amor na nagtadom digdi sa daghan ko
Ini palan amor con amor se paga
Kaya sakong poon simong pagisipa.

An amor kong ini saimong bologna
Kan saimong amor na makakaranga
Ragnaha man baya ining simong bihag
Magpoon kaidto na ika namalas.

Ta garong ginapos nin cadenang batbat
Na ika man sana an makakatangkas
Manta na midbid mo ining pagkamoot
Na bako man palan gikan sa maraot
Hawak patin kalag saimo ko idolot
Kun kaya senora akoa man logod.

Vicente vecinos

Vicente vecinos
Kamoteng mapanos,
Kinaag sa paga
Inonas nin vaca.
Sinabit sa sua
Nagsangaw si bata,
Ibontog sa suka
Nag-orog si bata.

Dakul kaming magturogang

Dakul kaming magturogang
Siring sa burak nin lukban;
Ako sana an tinoklang
Ta maraot nindang tugang.
Dakul kaming magsingaki,
Siring sa burak nin kalpi;
Ako sana an tinalpi
Ta maraot nindang signaki.

Rosas ko sa baybayon

Rosas ko sa baybayon,
Namurak nin pula, itom,
Kun igua simong homoron
Magsayuma kang magayon.

Rosas sa pandan sa balete,
Namurak nin pula, puti,
Kun igua simong sumapi
Magsayuma kang madali.

Layog na layog na

Layog na layog na
Kulasising pula,
Hale sa gobierno
Padara kan cura.

____anong kakanon mo?
____bagas na mapula,
____anong iinomon mo?

Layog na, layog na
Kulasising puti,
Hale sa gobierno
Padara kan hade.

____anong kakanon mo?
____bagas na maputi.
____anong iinomon mo?
____an tubig sa buhi.

Layog na, layog na
Kulasising itom,
Hale sa gobierno
Padara kaan hokom.

____anong kakanon mo?
____bagas na maitom?
____anong iinomon mo?
____an tubig sa bombon.

Ining pansi-pansi
Sa gilid kan dalan,
Ultimong remedio
Sa may kasakitan.

Kua na an ogbos
Dagnan mo llllobloban,
Idapog sa agnog
Nganing maomayan.

Ano na ini si Iling
Naglalayog, nagkikiling,
Boot gayod na tumaring
Sa daraga na may singsing.

Saen daw Ako makua

Saen daw ako makua
Nin sarong cargang sampaga,
Ta isasabaw ko sana, lolay,
Kaining duang daraga.

Saen daw ako sususog
Nin putiokan na maisog,
Ta sakong ipapasogod, lolay,
An pisngi mong mataimbod.

Ika palan neneng

Ika palan neneng an pinagsasabi
Na bagong sumubang cometa digdi
Bulan ka sa aldaw bitoon sa banggi
An dai n asana an makapageclipse.
Mageclipse ngani subangan solnopan
Laomon mo neneng na ako naghehelang
Magdara kang bolong na ikakaomay
Kan sakong pusong nagaagrangay.

Igwang sarong kahoy

Iguang sarong dakulang kahoy
Halangkaw na daing dahon
Marambong na daing dahon
Maliwanag na madiklom.

An bungang orog ka hamis
Siring kan apdo mapait
Nakakaomay sa may sakit
Nakakagadan na pirit.

Mala idtong sarong gamgam
Na sa bunga kuminakan
Naogma ta naomayan
Iyo na si pagkagadan.

Bitoon sa kadagatan

Bitoon nin kadagatan
O cometa nin kaalingan
An tingraw mo iyong kaogmahan
Puso kong nasasakitan.

Dungawa simong doloka
Puso ko simong bologna
Tingkalaga kan saimong mata
Namomotan ika sana.

O perlas nin puso ko
Ranga nin mata ko
Daing iba kundi ika sana
Namomotan na diosa.

Saksi ka nin kadagatan
Testigos ka kan kabitoonan
Daing iba akong namomotan
Kundi ika lamang.

Salampati

Salampating guminaro
Guminaro huli sako
Ano daw an ikinamondo
Ta naglayog nin harayo.

Luminayog paibaba
Tuminoro sakong luha
Nagin danaw nagin sapa
Nagin salog na dakula.

Halat ka simong punay ka
Ta dadakpon ka nin iba
Ilalaog ka sa jaula
Sa jaulang may cerradura.

Si nanay ko gayod idto

Si inday ko gayod idto
Naglalakaw sa tinampo
Midbid ko an pasopaso
Lolay garo na imbay nin pato.

Si inday ko gayod iyan
Naglalakaw sa logsaran
Midbid ko an inagihan
Inday garo na burak nin lukban.

Kaso sarong odto

Kaso sarong odto horas nin pagkakan
Yaon sa lamesa an gabos na pinggan
Sumakat an ina labing kapagalan.
Aking daing boot dai binuksan.

Humiling an ina, inang nagtatangis
An luha sa mata nangagbiris-biris
Pagtongtong sa daga tumingag sa langit
Makatios logod kan makuring sakit.

Haen ka aki ko na pinadangat
Sa aldaw sa banggi ika kong saklolo?
Hilinga n asana sosong sinosohan mo
Gatas mong sinuso gikan sa daghan ko.

Abanico

Kun dai si abanico
Gadan na ining lawas ko
Lawas ko ay! Ay!
Madedesmayo
Huli kan kagayonan mo.

Kapanahunan nin paagtios

Ini an poon, kan kapanahonan
Na ako magtios manga kasakitan
Pero mahamis ko, minsan kagadanan
Huling daing iba, smo gabos simo gikan.

Paghorophoropa, pensaron mo nin marhay
Dooni an daghan, kon baga saimong boot maano man
Entonces nin duda mataram ka kaiyan
Sa saimong boot basta ya
Por dios basta ya de penar.

Pagona-onaon mo ako mo ginapos
Patin mo binihag kan kagayonan mo
Dai mo pinahiro, piniot mong gayo
Tadao di ka maherak kaning pobreng servidor mo.

Mapungaw palan

Mapungaw palan sa buhay an may pigiisip
Tiunay sa puso dai nahahale
Orog na kun ako may pinaghahadit
Gabos na recuerdo sa isip nabalik.

Manga pagkamoot kun naroromdoman
Si pagsonodsonodkan kita pa marhay
Punal na matarom na sa puso, daghan
Dai nahahale sa pagtiunay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Diri ngani kiton!! © Copyrighted All Rights Reserved